Általános Szerződési Feltételek
Lelle Hotel

 

1. A Szolgáltató adatai

  • Név: Rebamey Hotel Management Zrt.
  • Székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 38.
  • Adószám: 28844693-2-42
  • Cégjegyzékszám: 01-10-141099

2. Általános szabályok

Jelen Általános Üzleti Feltételek (ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett Lelle Hotel (8638 Balatonlelle, Honvéd u. 12.) szálláshely és szolgáltatásainak igénybevételét.
Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét az Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, esetenként egyedi kondíciókkal.
Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a lellehotel.hu weboldalon teszi közzé és elérhetővé.
Szolgáltató – a Szerződő fél (Vendégek) előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a lellehotel.hu weboldalon közzéteszi.

3. Szerződő fél

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat természetes vagy jogi személy (továbbiakban Vendég) veszi igénybe.
Ha a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Vendég és a Szolgáltató együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Szolgáltató nem köteles vizsgálni ebben az esetben, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződésértékű.
4.3. A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
4.4. A Vendég az általa megrendelt szolgáltatás lemondásáról, módosításáról vagy egyéb változásról köteles a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatni a szállodát.
4.5. Ha a Vendég a Szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás ellenértékének 100%-ára. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
4.6. A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.7. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Lemondási feltételek

5.1. Egyéni megrendelések esetén a szállásszolgáltatás kötbérmentes lemondására – amennyiben a Szolgáltató ajánlatában vagy visszaigazolásában más feltételt nem határozott meg – helyi idő szerint az érkezés napját megelőző 14. nap 14.00 óráig van lehetőség.
5.2. 14 – 3 nap közötti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 50 % – a, 3 napon belüli lemondás vagy elmaradás esetén a megrendelt szolgáltatások 100% -a fizetendő.
5.3. Csoportos megrendelés, rendezvények vagy egyéni feltételekhez kötött szolgáltatások foglalása esetén egyedi Szerződésben rögzített feltételek kerülhetnek rögzítésre.
5.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég által megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások teljesítésétől legkésőbb a szolgáltatások igénybevételének megkezdését megelőző 30 nappal – a Vendég részére írásban megküldött nyilatkozattal – elálljon, a Vendég által esetlegesen pénzben megfizetett előleg egyidejű visszautalása mellett. Csoportos megrendelés vagy rendezvények esetén egyedi üzletkötéskor a fentiektől eltérő elállási feltételek is rögzítésre kerülhetnek.

6. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre.
6.2. Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
6.3.Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott árak tartalmazzák-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott általános forgalmi adót (áfa). Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni. Az árak nem tartalmazzák az oda- és visszautazás költségét.
6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.lellehotel.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli.

7. Fizetés módja, garancia

7.1. Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. Egyedi megállapodás esetén Szolgáltató adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
7.2. Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására
• kérhet bankkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a bankkártyán zárolásra kerül
• kérheti a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítését érkezéskor készpénzzel vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel
• kérheti előleg megfizetését a szolgáltatási díj egy részére vagy annak teljes összegére
7.3. Szerződő fél a számláját magyar forintban (HUF) egyenlítheti ki.
7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

8. A szállodába történő érkezés és távozás

A szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni (check-in), és az utolsó tartózkodási napon 10:00 óráig kell elhagyni. Az esetleges, előre egyeztetett korábbi érkezés (early check-in), illetve későbbi elutazás (late check-ot) díja a lellehotel.hu weboldalon kerül feltüntetésre.

9. Gyermekkedvezmények

A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak. Az aktuális feltételek, árak a lellehotel.hu weboldalon érhetők el.

10. Háziállatok

A szállodába kistestű kutya, macska bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyelete mellett tartható, az erre vonatkozó felárak mértéke a lellehotel.hu weboldalon kerül feltüntetésre. A közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helyiségek (étterem, fitneszterem stb.) háziállattal nem látogathatók.
A háziállat által okozott károkért a Vendég teljeskörűen felelős.
Vakvezető kutya megengedett, az érvényes tanúsítvány felmutatása esetén.

10. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha a Vendég:
• nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szállodai szobát, egyéb helyiségeket, a létesítményt.
• nem tartja be a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét
• a szálloda alkalmazottaival vagy a szálloda más vendégeivel szemben durván viselkedik vagy ellenséges magatartást tanúsít
• alkohol vagy drogok befolyása alatt áll
• fenyegető, sértő, elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
• fertőző betegségben szenved vagy járványhelyzetben nem tartja be a jogszabályokat
• nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

11. A Szerződő fél jogai és kötelezettségei

11.1. Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe.

Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. Szolgáltató az ezen időszakban hozzá írásban eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panaszok kezelésére vállal kötelezettséget. A Vendég panasztételi joga a szállodából történt elutazását követően megszűnik.

11.2. Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában. A gyermek által okozott károkért a szülő teljeskörűen felelős.

12. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

12.1 Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

12.2 Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni.
Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni.

13. Kártérítési felelősség

13.1 A Vendég felelős mindazon károkért és hátrányokért, amelyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni.

13.2 A szálloda az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a vendég a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

14. Vis maior

Olyan ok vagy körülmény esetén (például háború, tűz, árvíz, extrém időjárási viszontagság, áramhiány, sztrájk stb.), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

15. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Utoljára módosítva: 2022. 07. 07.