Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 
Lelle Hotel

 

1. Árajánlatok és foglalások, számlázások, Vendégkezelések nyilvántartásával kapcsolatban.

Ezen tájékoztató az árajánlatok, illetve azok előkészítése, a foglalások és a számlázások során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja a kedves Vendéget az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 rendelete (GDPR) 13. és 14. cikke alapján.

 

Az Adatkezelő és elérhetőségei

 • Adatkezelő neve: Rebamey Hotel Management Zrt.
 • Székhelye: 1149 Budapest, Angol utca 38.
 • Fióktelepe és egyben kapcsolattartási címe: Lelle Hotel, 8638 Balatonlelle, Honvéd u. 12.
 • E-mail cím: info@lellehotel.hu
 • Telefonszám: + (36-1) 211 2905
 • Honlap: www.lellehotel.hu

 

2. Az érintett adatainak kezelése:

2.1. Az érintettek Köre
Az Adatkezelő az árajánlatok során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Vendég) személyes adatait kezeli.

2.2. A kezelt személyes adatok kategóriái
Az Adatkezelő az árajánlat során az Érintett alábbi személyes adatait kezeli.

 • vezeték és keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • életkor
 • nemzetiség
 • lakcím
 • azonosítási dokumentum száma
 • szolgáltatási igények

A kezelt személyes adatokat a Vendég telefonon, e-mail-en, személyesen, írásban (szerződés, bejelentőlap útján) bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Adatkezelő a kezelt adatokat további forrásból szerzi be: utazási irodák, foglalási rendszerek.

2.3. Az adatkezelés célja, jogalapja.

2.3.1. Szállásadás és az ezzel összefüggésben nyújtandó szolgáltatások szerződésbe való foglalásának előkészítése, megkötése, teljesítése céljából. Az Adatkezelő a Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás érdekében a szobafoglaláshoz kapcsolódó személyes adatok kezelését végzi annak érdekében, hogy ezen szerződéses kötelezettség teljesítését az ellenőrizhesse. Az Adatkezelő a díjazás mértékének megállapítása érdekében a személyes adatokat elemzi. Az Adatkezelő a személyes adatok alapján a Vendéget azonosítja. Az Adatkezelő a kapcsolattartást biztosítja, illetve az adatokat marketing szempontból monitorozza.

A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a Szerződés előkészítésének, illetőleg annak megkötése esetén a Szerződés időtartamával.

Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni, megkötni és teljesíteni nem tudja, a Vendég köteles a személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult a Vendéggel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni. A szerződéskötés elmaradása, illetőleg a Szerződés megszűnése esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, hanem a 2.3.5. pontban megjelölt célból és jogalapon megőrzi. Kivételt képeznek azon adatok, amelyek későbbiekben a 2.3.5. pontban megjelölt célból nem szükségesek és a szerződéskötés meghiúsulása, illetőleg a szerződéses jogviszony megszűnésével töröl.

2.3.2. Jogi kötelezettség teljesítése

Az Adatkezelő a Vendégek adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli:

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 73. § (2) bekezdése alapján a szálláshelyen megszálló harmadik országbeli állampolgár adatairól szóló Vendégkönyv vezetése

helyi önkormányzati idegenforgalmi adó rendelete

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, amely szerint „(a) könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot ( ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is ) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

2.3.3. Adatkezelő és harmadik fél jogos érdeke

A szálloda a szálloda előcsarnokában, a recepción és a parkolóban kamerarendszert működtet a következő célból:

Az Adatkezelőnek a Vendégek számára nyitva álló helyiségeiben a személy- és vagyonvédelem biztosításához fűződő jogos érdeke. Jogalap: 2005. évi CXXXIII törvény

A kamerák pontos elhelyezése:

 • recepció 1 db
 • előcsarnok 7 db
 • parkoló 14 db
 • lift 2 db
 • rackszekrény 1 db

A felvételek megőrzése: felvételt követő 3 nap

 

2.3.4. A Vendégek hozzájárulása

A személyes adatok kezelése a Vendégek hozzájárulása alapján történik, mely önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánításon alapul. A hozzájárulást a Vendég más nyilatkozatoktól elkülönítetten a szállás és egyéb szolgáltatás nyújtására irányuló árajánlatban, vagy szerződésben teszi meg.

A hozzájárulás önkéntes. A Vendég jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Vendég a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címre küldheti.

A hozzájárulás visszavonása a Vendégre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott, a jogszabályi előírásokban rögzített – adatkezelés jogszerűségét.

2.3.5. A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme

A Vevőnek a 2.3.1. pont értelmében a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a Szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint tárolja.

 

3. A Vendég jogai

3.1. A hozzáféréshez való joga

A Vendég jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

3.1.1. az adatkezelés célja az adott személyes adat vonatkozásában,

3.1.2. az érintett személyes adat kategóriái,

3.1.3. azon címzettek kategóriái, akinek a Vendég személyes adatait közölték, vagy közölni fogják,

3.1.4. az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

3.1.5. a Vendéget megillető érintetti jogok, úgymint a helyesbítés, törlés, vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

3.1.6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett benyújtásának joga,

3.1.7. ha az adatot az Adatkezelő nem a Vendégtől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Vendég másként kéri.

Az Adatkezelő a Vendégtől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben a Vendég jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a Vendég kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben a Vendég a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben a Vendég által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles a Vendéget írásban tájékoztatni.

3.2. A helyesbítéshez való jog

A Vendég jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben a Vendégre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy a Vendég jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez / kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljes körű adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben a Vendég figyelmét felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára.

3.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Vendég jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

3.3.1. a Vendég által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy más módon kezelte,

3.3.2. az Adatkezelő a személyes adatot az Vendég hozzájárulása alapján kezelte, a Vendég a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

3.3.3. a Vendég az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő jelegű jogos ok, amely elsőbbséget élvez a Vendég érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

3.3.4. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,

3.3.5. az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

3.3.6. a Vendég az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

A Vendég a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Az Adatkezelő a Vendég törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja a Vendéget, a többi Adatkezelőt és azon személyeket akikkel a személyes adatokat közölte, feltéve hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést . A Vendéget kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

3.3.7. a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,

3.3.8. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Vendég jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatok kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

3.4.1. a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát,

3.4.2. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de a Vendég törlés helyett korlátozást kért,

3.4.3. az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de a Vendég igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,

3.4.4. a Vendég az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez a Vendég érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Vendég jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Vendég hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamelyik európai uniós tagállam számára fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Vendéget előzetesen tájékoztatja.

3.5. A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Adatkezelő részéről a Vendég adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális rendelkezés, hogy a Vendég számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra a Vendéggel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmet.

A Vendég tiltakozását követően az Adatkezelő nem kezelheti tovább a Vendég személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

3.5.1. az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Vendég érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,

3.5.2. az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

A Vendég az Adatkezelő által folytatott direkt marketing (közvetlen üzletszerzés) esetén jogosult tiltakozni személyes adatainak e célból történő kezelése ellen. Az egyéb jogos érdeken alapuló adatkezeléssel ellentétben az Adatkezelőnek nem áll módjában mérlegelni, hogy a Vendég tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést. Amennyiben a Vendég a direkt marketing céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy az Adatkezelő e célból az adatokat tovább nem kezelheti.

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A Vendég jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen a Vendég részére az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja ameddig megfelelő céllal és jogalappal rendelkezik.

3.7. Jogorvoslathoz való jog

3.7.1. Panasztételhez való jog

Ha a Vendég úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni.

Elérhetősége:

 • Honlap: http//naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Cím: 1125 Budapest,  Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5
 • Telefon:+36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410

3.7.2. A bírósághoz fordulás joga

A Vendég a panasztételi jogától függetlenül bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel szemben, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per.

A Vendég pert indíthat a jelenlegi Infotv. 22.§ (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti  törvényszék előtt is.

3.7.3. Egyéb igényérvényesítési lehetőség

A Vendégnek jogában áll a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Az Adatkezelő fenntartja azt a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő módosításról az Érintetteket a honlapon való közzététellel értesíti.

 

Budapest, 2022. július 7.

Rebamey Hotel Management Zrt.